NTU Brazilian Jiu Jitsu

NTU Brazilian Jiu Jitsu

Grappling for Strength and Self Defense. Attaining Leverage, Speed, Courage, Timing, Flow and New Friends.

http://ntubjj.blogspot.sg/